Helge Ask

Helge Asks bådelaug

Helge Ask blev søsat august 1991 og er en rekonstruktion af det lille krigskib Skuldelev 5. Se mere om fundet på: Skuldelev 5: Det lille langskib (vikingeskibsmuseet.dk). Det er et hurtigt og let fartøj som kan operer overalt i danske farvande.  Skibet er 17,5 meter langt og kan både ros og sejle for sejl. Og så kan det, som det ses, komme ind på meget lavt vand.

For at bemande og sejle skibet kræves en besætning på op til 30 mand. Derfor er der dannet et bådelaug: Helgelauget.

Helgelauget er i princippet en privat forening, som har en overenskomst med museet om lån af skibet. Lauget skal til gengæld sørge for den løbende vedligeholdelse og stille besætning til rådighed for museets videnskabelige arbejde m.v. Se mere herom på Baadelaugsaftalen.pdf (windows.net)

Lauget har for tiden ca. 40 medlemmer. Efter en opstarts- og læreperiode, som blev ledet af museets medarbejdere, står lauget nu selv for træning og uddannelse af gaster og skippere, idet skipper-posten dog forudsætter uddannelsen Yachtskipper III, (Y3).

Ud over vedligeholdelsen omfatter aktiviteterne en ugentlig sejladsdag, 2-3 ugers sommertogt og medvirken ved en række arrangementer som f.eks. testsejladser, vikingemarkedet, filmoptagelser etc.

De ugentlige sejladser finder først på året sted om søndagen fra kl. 10.00. Senere på året, når der er lyst om aftenen, sejles der torsdag aften kl. 18.00, og når lyset ikke rækker til det længere sejles igen søndag formiddag indtil Helge Ask tages op for vinteren. Det er her vores gaster uddannes og trænes i sejlads.

For deltagese i et bådelaug, gælder museets generelle vilkår: Medlemsvilkår (laugnet.dk)
Optagelse i Helge Lauget forudsætter at man er aktiv, man kan derfor IKKE nøjes med at være "støttemedlem" når man søger om optagelse i lauget. Udfyld venligst skemaet: Online tilmelding (laugnet.dk)

Lauget har også en selvstændig vedtægt se "Laugsskraaerne" nedenfor, samt et kontigentet som for tiden er 150 kroner pr år.


Interesserede kan kontakte oldermanden:
Troels E. Nielsen
Mail: skansevej14@mail.dk
Tlf.: 5370 3496

HELGELAUGET

 

Laugsskraaer

 

 1. Foreningens navn er Helgelauget.

  Lauget er dannet omkring Vikingeskibsmuseets kopi ”Helge Ask” med det formål at støtte forskning og formidling af den historiske, kulturelle, maritime arv, samt udbredelse af kendskabet til sejlads med råsejl og til godt sømandskab.

 2. Alle Personer over 16 år kan, ved henvendelse til laugsrådet, optages efter gældende regler. Laugsrådet afgør om optagelse kan finde sted. I bekræftende fald tilstiles ansøgeren Helgelaugets skraaer og sejladsreglement.

  Laugets størrelse fastsættes på tinge. Laugsrådet fører eventuelt venteliste. Alle medlemmer har stemmeret på tinge.

  Det årlige tinge fastsætter mål for minimumsaktivitet. Ved manglende aktivitet meddeler laugsrådet medlemmet dette, og ved forsat mangel på aktivitet, kan medlemmet slettes af lauget.

  Udmeldelse af lauget kan ske skriftligt til laugsrådet.

 3. Ordinært tinge afholdes hvert år i februar måned. Laugsrådet indkalder ved mail eller brev til hvert medlem senest 3 uger før afholdelse.

  Dagsorden for det ordinære tinge skal indeholde følgende punkter:

                         Valg af tingleder.
                2.          Oldermandens beretning til tingets godkendelse.
                3.          Skatmesterens beretning til tingets godkendelse.
                4.          Fastsættelse af laugsskat.
                5.          Indkomne forslag.
                6.          Eventuel revision af sejladsreglement og
                            aktivitetspligt
                7.          Valg af oldermand               på lige år
                               -     -  skatmester               på ulige år
                               -     -  bådsmand                på ulige år
                               -     -  4 rådsmænd             2 hvert år
                               -     -  2 suppleanter           hvert år
                               -     -  kæmner                    hvert år
                               -     -  kæmnersuppleant     hvert år
                8.          Eventuelt

  Forslag, der ønskes behandlet på det ordinære tinge skal være indgivet til laugsrådet senest 7 dage før tingets afholdelse.

  Endelig dagsorden kan rekvireres hos laugsrådet.

 4. Ekstraordinær tinge indkaldes på samme måde som det ordinære tinge. Det afholdes så ofte som laugsrådet eller mindst ¼ af medlemmerne finder det nødvendigt. Medlemmerne indgiver en skriftligt motiveret dagsorden for det ekstraordinære Tinge til Laugsrådet.
  Når sådan begæring er modtaget af Laugsrådet skal ekstraordinært Tinge afholdes inden 6 uger. Laugsrådet er berettiget til at fremsætte yderligere punkter til dagsordenen.

 5. Tinget fastlægger retlingslinjer lor Laugets virke.

 6. Laugsrådet er laugets daglige ledelse, og repræsenterer lauget i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne forhandlinger forpligter lauget i forhold til laugsskraaerne.

  Laugsrådet består af: Oldermand, Mester, Skatmester, Bådsmand, Skriver og yderligere 2 Rådsmænd. De vælges for 2 år af gangen på det ordinære tinge. Oldermand, Skatmester og Bådsmand vælges ved særlig afstemning. Der vælges for 1 år af gangen 2 supplerende Rådsmænd. Der vælges en kæmner og en kæmnersuppleant for et år af gangen.
  Oldermand og 2 Rådsmænd vælges på lige år. Skatmester, Bådsmand og 2 Rådsmænd vælges på ulige år.

 7. Laugsrådet konstituerer sig på første Rådsmøde efter ordinært Tinge med Mester og Skriver. Laugsrådet fastsætter selv sin forretningsorden. Laugsrådet er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dets medlemmer, hvor i blandt Oldermand eller Mester er til stede. Ved Oldermandens forfald indtræder Mester i hans sted.
  Der føres protokol over laugets forhandlinger. Protokollen underskrives af Laugsrådet ved godkendelse på næstfølgende Rådsmøde.

 8. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Laugsskatten fastsættes på det årlige Tinge. Laugsskatten forfalder til betaling 1. februar og opkræves ved udsendelse af girokort. Indgår laugsskatten ikke inden 1. april rykkes medlemmet. Ved restance herefter fortabes alle medlemsrettigheder med øjeblikkelig virkning. Eventuel genoptagelse kan kun ske efter fornyet ansøgning om medlemskab.
  Laugsrådet må ikke stifte gæld uden forudgående vedtagelse på Tinge.

 9. Ændringer i Laugsskraaerne kan kun ske på Tinge, hvor det har været sat på dagsordenen.
  Ændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte medlemmers stemme.

 10. Eventuel nedlæggelse af Helgelauget kræver 2/3 af samtlige medlemmers stemmer herfor på et Tinge, hvor dette er sat på som et dagsordenspunkt. Eller ved indkaldelse af et ekstraordinært Tinge med dette punkt på dagsordenen og hvor mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.
  Ved eventuel nedlæggelse af Helgelauget skal der samtidig tages stilling til hvad og hvem eventuelle midler, grej og udstyr skal overdrages til under hensyntagen til § 1.

Vedtaget den 30. april 1992

Tingsleder              Oldermand                          Skriver
Kaj Drewes            Lasse Gustavsen                 Berndt Münier

Laugsudtryk:
*Laugsskraaer     Vedtægter               *Tingsleder    Dirigent/ordstyrer          *Tinge          Generalforsamling
*Laugsråd           Bestyrelse                *Oldermand   Formand                       *Mester         Næstformand
*Skatmester        Kasserer                   *Skriver         Sekretær/ referent        *Rådsmand    Bestyrelsesmedlem
*Bådsmand         Uddannelsesleder    *Laugsskat    Kontingent                    *Kæmner       RevisorAktivitetspligt: For at være ”aktiv” skal man som minimum deltage 10 gange per år, herunder også i et vist omfang i klargøring og træningssejladser. Hvis man efter en aktiv periode, f.eks. på grund af sygdom eller alder ikke kan deltage som aktivt laugsmedlem, har man ret til at fortsætte som passivt medlem.

Laugsskatten: er (for 2023) 150 kroner. Herudover skal der betales et omkostningsbidrag til Museet (for 2022) på 750 kroner og 375 for studerende.